نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 3
مجاز و کاهش

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 59-75

10.22084/rjhll.2016.1522

راحله گندمکار


بازنمایی ظرفیت

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 253-260

راحله گندمکار