نویسنده = راحله گندمکار
تعداد مقالات: 3
1. مجاز و کاهش

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-75

10.22084/rjhll.2016.1522

راحله گندمکار


3. بازنمایی ظرفیت

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 253-260

راحله گندمکار