نویسنده = شادی انصاریان
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم‌سازی «فضا» در زبان فارسی در چهارچوب نظریۀ فرازبان معنایی طبیعی (با تمرکز بر نخستی معنایی «نزدیک»)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 71-94

شادی انصاریان؛ مهین ناز میردهقان؛ پارسا بامشادی


2. بررسی استعاره در علوم رایانه ای از دیدگاه زبان شناسی شناختی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 155-171

شادی انصاریان؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضایی