نویسنده = هنگامه واعظی
بررسی دلایل دوبندی بودن ساخت های چندپرسش واژه ای: هم پایه و چندگانه

دوره 11، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 153-175

10.22084/rjhll.2020.20450.1987

اکرم رضوی زاده؛ هنگامه واعظی؛ لطیف عطاری؛ سید محمد رضی نژاد؛ عبدالحسین حیدری


بررسی رده شناختی ساخت‌های همراهی در زبان فارسی

دوره 9، شماره 18، آبان 1398، صفحه 113-135

10.22084/rjhll.2019.17773.1877

سیما صارمی مقدم؛ هنگامه واعظی


بررسی واژه‌بست در زبان تاتی گونة دروی

دوره 8، شماره 16، آبان 1397، صفحه 37-59

10.22084/rjhll.2017.12952.1689

جهاندوست سبزعلیپور؛ هنگامه واعظی


گروه - واژه‌های ساختی در زبان فارسی: پیوستاری میان واژگان و نحو

دوره 5، شماره 10، آبان 1394، صفحه 109-126

هنگامه واعظی؛ معصومه ارجمندی