نویسنده = رویا صدیق ضیابری
آیا واژه بست‌های فارسی متعارفند ؟

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 161-200

10.22084/rjhll.2020.21734.2025

بهناز کوکبی سیوکی؛ رویا صدیق ضیابری؛ شادی داوری