نویسنده = �������� ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد

دوره 5، شماره 10، آبان 1394، صفحه 57-74

آتوسا رستم بیک تفرشی