نویسنده = ������������ �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
بررسی تغییرات واکه‌ای پسین گرد در گونه‌های زبانی استان اصفهان: چارچوب واج‌شناسی زایشی

دوره 8، شماره 15، اردیبهشت 1397، صفحه 35-53

10.22084/rjhll.2018.6452.1374

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ فردوس آقاگل زاده سیلاخوری؛ شراره هادیان زرکش مقدم