نویسنده = مرتضی قائمی
استعارة‌ شناختی «خشم گرما است» بررسی مقایسه‌ای زبان‌های فارسی و عربی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 177-198

10.22084/rjhll.2021.22923.2091

سمیه محمدی؛ صلاح الدین عبدی؛ محمد امین صراحی؛ مرتضی قائمی


بازکاوی سورۀ بقره بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی

دوره 9، شماره 17، خرداد 1398، صفحه 59-84

10.22084/rjhll.2018.16243.1820

مرتضی قائمی؛ سید مهدی مسبوق؛ اکرم ذوالفقاری


نقش وجه فعل در وجهیت در نامۀ53 نهج البلاغه

دوره 6، شماره 12، مهر 1395، صفحه 85-106

10.22084/rjhll.2016.1729

مرتضی قائمی؛ اکرم ذوالفقاری