نویسنده = عادل رفیعی
تعداد مقالات: 5
3. مطالعه تطبیقی عملکرد معنایی وند ـگر در زبان فارسی و وزن فَعّال در زبان عربی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-85

10.22084/rjhll.2017.12874.1683

سارا رضایی؛ منصوره زرکوب؛ سید محمد رضا ابن الرسول؛ عادل رفیعی


4. دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی بر مبنای نظریه دوگان‌سازی صرفی: تحلیلی ساختواژی ـ معنایی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-35

10.22084/rjhll.2016.1725

مرادعلی سلندری رابری؛ عادل رفیعی؛ بتول علی نژاد


5. مقایسه میزان انطباق صورت مکتوب و ملفوظِ نوشتار در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-39

طاهره طارمی؛ عادل رفیعی