نویسنده = ���������� ������ ���� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
تحلیل پیکره‌بنیاد تناوب مکانی در زبان فارسی بر اساس رویکرد علّی کرافت

دوره 10، شماره 20، آبان 1399، صفحه 121-157

10.22084/rjhll.2020.21736.2026

فریبا صیادی پور سی سخت؛ علیرضا خرمایی؛ امیر سعید مولودی