نویسنده = سارا فرزین یاسمی
تعداد مقالات: 1
1. نظام حالت در گویش خوانساری با رویکردی رده شناختی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 185-199

پونه مصطفوی؛ سارا فرزین یاسمی