نویسنده = احسان اسمعیلی طاهری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 215-236

احمد محمدی اکمل؛ احسان اسمعیلی طاهری؛ سید رضا میر احمدی